Likviditetsproblem – Frigör likviditeten genom att sälja dina tillgångarVad är likviditet?

Svar: Likviditet när man talar om företag, så syftar man till företagets betalningsförmåga och dess förmåga att lyckas få fram kontakter. Likviditeten är alltså ett sätt att mäta ett företags möjlighet att betala sina skulder/fakturor.

Varför är det viktigt att veta?

Det är viktigt att veta för en borgenär huruvida företaget man gör affärer med kan betala för de tjänster eller varor de köper.

Vad är skillnaden på att vara likvid och illikvid?

Likvid är en person eller ett företag som anses ha en god likviditetsförmåga och anses kunna betala sina räkningar i tid. Illikvid är benämningen för en person eller ett företag som har dålig likviditet och får anses ha dåliga möjligheter till att betala sin räkningar inom utsatt tid. Den illikvida personen/företaget har således likviditetsproblem.

likviditetMånga associerar likviditet och likviditetsproblem som något allvarligt, när det många gånger kan handla om ett kortsiktigt och mindre behov av att om-allokera och frigöra resurser i bolaget.

När ett företag säljer varor och tjänster till sina kunder sker betalningen allt som ofta i efterhand. Köparen erbjuds på så sätt en viss tidsfrist att betala, en kredit.

Krediter är betydelsefulla vid handelstransaktioner eftersom de förenklar betalningsadministrationen och möjliggör en mer effektiv handel. Långa betalningstider kan dock få negativa effekter.

Likviditet påverkar en borgenär på följande vis

För en borgenär, företaget med innestående fordran, innebär långa betalningstider att likviditeten påverkas negativt. Likviditeten har betydelse för dels företagets förmåga att betala sina egna löpande utgifter, dels möjligheten till investeringar och utveckling av verksamheten.

En försämrad likviditet kan därför i förlängningen inverka negativt på företagets lönsamhet och konkurrenskraft. En försämrad likviditet minskar också borgenärens möjligheter att betala sina egna leverantörer i tid; en stor del av kapitalet binds i kundfordringar.

Utifrån ett längre perspektiv kan de negativa effekterna av långa betalningstider innebära att ett företag får betalningssvårigheter som i värsta fall kan leda till konkurs. Detta får givetvis följder för det enskilda företaget och dess närmaste omgivning.

Hur gör man för att snabbt förbättra likviditeten?

För att förbättra likviditeten och friggöra kapital från kundfodringar kan företag istället välja att sälja av delar av deras kundfodringar via ett fakturaköpssamarbete med bank eller finansbolag. Via qvido.se kan företag som önskar förbättra sin likviditet kostnadsfritt ta del av olika villkor och priser som svenska finansbolag och banker erbjuder avseende fakturaköpslösningar.

← Tillbaka till alla inlägg

Få kostnadsfri rådgivning idag!