Finansbolag, Kreditmarknadsbolag – Roll i Sverige

Finansbolag är ett begrepp som innefattar de företag som bedriver en verksamhet med factoring/fakturabelåning, finansiell leasing, avbetalning och/eller konsumentkreditgivning.

 


5 viktiga punkter att veta om finansbolag

 

1 Finansbolag heter egentligen kreditmarknadsbolag
2 Huvudsyftet är att tillhandhålla finansiella tjänster till privat personer och företag
3 Personer prioriterar oftast fakturor utställda av ett finansbolag
4 Några olika låntyper som erbjuds av finansbolag:
– Kreditlån
– Blancolån
– Billån
5 Tillämpliga lagrum:
– Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
– Kapitaltäckningslagen – Lag (2006:1371)
– Konsumentkreditlagen (2010:1846)
– Betaltjänstlagen – Lag (2010:751) om betaltjänster


 

FinansbolagDet formella namnet för dessa bolag är egentligen kreditmarknadsbolag, men finansbolag är det namn som oftast används än idag. Ett finansbolag kan också ägas av banker, och dessa samarbetar ofta i branschgemensamma frågor och tillhandahåller finansiella produkter som kompletterar bankernas vanliga utbud.

Grunden i ett finansbolags verksamhet är att tillhandahålla finansiella tjänster, till företag och privatpersoner. Factoring, som innefattar både fakturaköp och fakturabelåning är en tjänst som riktar sig till företag. Genom att ge dem möjlighet att sälja eller belåna sina fakturor kan företaget snabbt få loss de pengar som annars ligger bundna i fakturan under kredittiden, som ofta är så lång som 30 dagar.

Finansiell leasing finns i många olika former och den är främst avsedd för, exempelvis företag och näringsidkare som behöver skaffa egendom för verksamheten. Vid denna form av leasing köper finansbolaget den egendom näringsidkaren behöver och överlåter sedan nyttjanderätten till företaget. Detta kan vara ett bättre alternativ än avbetalning, eftersom företaget får en högre finansieringsgrad än vid avbetalningsköp. Krediter och avbetalningsmöjligheter till både företag och privatpersoner ingår också i de flesta finansbolags utbud.

Finansbolag och företagare

Som företagare kommer man då och då i kontakt med finansbolag. De flesta redan vid uppstarten av sitt företag, eftersom man då är i behov av att finansiera inköp av allt som behövs för verksamheten, samt kanske också någon form av startkapital. Här finns då möjligheten att välja ett leasingavtal, då finansbolaget köper in lokaler och/eller egendom som behövs för företagets verksamhet, eller att söka kredit för att själv införskaffa egendomen.

Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med både det ena och det andra alternativet och man får se efter det egna företagets behov och förutsättningar när man gör sitt val. När man väl kommit igång med verksamheten och kanske till och med upplever en stark tillväxt, behövs det ett jämnt kassaflöde för att klara av att betala leverantörer, fakturor och löner till anställda. Då kan det ibland vara nödvändigt att ta hjälp av ett finansbolag för att sälja, eller eventuellt belåna sina fakturor, för att på så sätt få ut pengar snabbare. Att ha tillgång till pengarna just när de behövs är mycket viktigt för alla företag, men kanske framför allt företag i ett expansivt skede. Likaså om man har en tung period i företaget, då kassaflödet inte är positivt, kan factoring också vara till hjälp, som ett alternativ till lån och krediter.

Företagare som har svårt att få betalt av sina kunder tar också ofta hjälp av finansbolag. Om man säljer eller belånar sina fakturor får man inte bara ut pengarna snabbare. Men slipper också det betungande jobbet med att bevaka betalningar, skicka påminnelser och hantera eventuella krav mot kunderna. Allt detta tar finansbolaget hand om, och det går ofta både snabbare och smidigare för dem att få in betalning av fakturorna.

Vissa finansbolag tillhandahåller också enbart fakturahantering, utan vare sig fakturaköp eller belåning. Det gör att man kan få hjälp med fakturering och allt vad det innebär. Men eftersom detta inte innefattar den finansiella delen är det inte alla finansbolag som tillhandahåller denna tjänst.

Allt fler företag använder sig idag av internet för att sälja produkter och med den ökade Internethandeln är det också fler företag som kommer i kontakt med finansbolag. Att få hjälp med fakturering och samtidigt få pengarna snabbt är en stor fördel för företag som har många fakturor, ofta på mindre belopp, att hantera och som kanske också finns i någon av de branscher som har svårast att få betalt i tid. Det visar sig också att företag som använder sig av finansbolag för sina fakturor oftast får betalt snabbare, eftersom kunderna ofta prioriterar dessa fakturor.

Finansbolag och privatpersoner

Det är inte bara som företagare man kan komma i kontakt med ett finansbolag. När det gäller tjänster avsedda för privatpersoner är det främst avbetalning och krediter det handlar om. De flesta behöver ett lån, eller en kredit någon gång och det är kanske inte alltid ett vanligt banklån som är det bästa. Många finansbolag erbjuder lån på andra villkor, som på mindre belopp än bankernas privatlån. Blancolån och billån är vanliga låneprodukter och många finansbolag tillhandahåller också olika typer av kontokort till privatpersoner. Många finansbolag erbjuder alltså finansiella tjänster även till privatpersoner. Men, man kan som privatperson också komma i kontakt med ett finansbolag på tråkigare grunder.

Eftersom många företag säljer sina fakturor till dessa bolag, är det också de som ser till att fakturorna blir betalda. Om man missar att betala i tid är det från finansbolaget man får påminnelser och det är också de som har hand om den fortsatta kravhanteringen. Många finansbolag har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och dessa sköter också eventuell indrivning, när fakturor inte blir betalda. Man kan alltså komma i kontakt med finansbolag av olika anledningar, vilket förstås också gör att man troligen har olika uppfattning om dessa bolag. Det är inte lika positivt att möta ett finansbolag, när det handlar om indrivning av en skuld man inte har betalat, som när man kan få hjälp med finansiering när man har behov av extra pengar.

Finansbolagen har lagar och regler att följa

Finansbolag lagar och reglerDen grundläggande lagen som gäller för både bankers och kreditmarknadsföretags (finansbolags) verksamhet är lagen om bank- och finansieringsrörelse. Här finns uppsatt de krav som ställs för att man ska få tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet. Här finns också bestämmelser om vilken verksamhet man får bedriva, om kreditprövning, om gränsöverskridande verksamhet och om vilken egendom som får ägas. I lagen om bank- och finansieringsrörelse finns också regler om tillsyn och sanktioner m.m. Kreditmarknadsföretagen måste alltså följa samma regler som de vanliga bankerna.

Kapitaltäckningslagen – Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Kapitaltäckningslagen finns till för att säkerställa att alla aktörer har kapital nog att möta de risker som finns med den verksamhet de bedriver. Lagen anger också hur man ska beräkna kapitalet beroende på tillgångar, åtaganden och placeringar som finansbolaget har. Du hittar lagtexten här.

Konsumentkreditlagen (2010:1846)
Konsumentkreditlagen är kanske den lag som känns viktigast för privatpersoner som kommer i kontakt med ett finansbolag. Här finns nämligen reglerat vad finansbolaget ska iaktta när de ger kredit till sina kunder. I denna lag finns bland annat bestämmelser om de informationskrav som ställs på marknadsföring av krediter, förhandsinformation, samt innehållet i kreditavtalet. Det finns också lagar om säkerställda obligationer, insättningsgaranti och penningtvätt. Du hittar lagtexten här.

Betaltjänstlagen – Lag (2010:751) om betaltjänster
Betaltjänstlagen sätter upp de regler och de krav som ställs på företag som tillhandahåller betaltjänster. Bland annat regleras hur lång tid en transaktion får ta och vilken information som måste ges till kunden. När det gäller handel med värdepapper och liknande tjänster finns även annan lagstiftning. Hur man ska hantera sin verksamhet, vad man får och inte får göra och hur olika verksamheter ska bedrivas finns alltså ganska noggrant reglerat genom både lagar och regler. Du hittar lagtexten här.

För att få bedriva olika finansiella verksamheter måste finansbolagen ha tillstånd, och kontrolleras därför så att de kan uppfylla de krav som ställs för detta tillstånd. Det finns också regler för hur inkasso och indrivning ska utföras och därtill måste man förstås också lägga hänsyn till företagens kunder, så att eventuella inkassoärenden inte förstör kundrelationen för de företag som, exempelvis, utnyttjar tjänster som fakturaköp eller fakturabelåning.

Få kostnadsfri rådgivning idag!