Factoring Guide 4500+ ord – Allt du behöver veta om factoring

Factoring

Factoring är ett samlingsbegrepp för fakturaköp och fakturabelåning. Finansieringsformerna utgår från storleken på kreditutrymmet som bestäms av storleken på fordringar.


I den här guiden om factoring kan du läsa allt du behöver veta om branschen samt hur det fungerar när man vill köpa eller sälja sina fakturor. Ta hjälp av länkarna nedanför för att läsa om det som intresserar dig.

Factoring – En mer ingående förklaring
Checkkredit vs factoring – en jämförelse
Tillväxt genom factoring
Vanliga frågor om factoring till våra rådgivare
Vanliga påståenden om factoring
Hur går det till när ett företag vill ingå ett factoringsamarbete?
Hur väljer man ett passande factoringbolag?
7 tips innan ni börjar sälja och belåna fakturor


Factoring har ökat kraftigt de senaste åren och i dagsläget fungerar denna finansieringsform inte sällan som ett substitut för den traditionella checkkrediten – inte minst på grund av bankernas striktare utlåningspolicy. Bara inom kategorin fakturaköp finansieras en årsvolym på över 100 miljarder och inom fakturabelåning är den volymen flerfaldigt högre. Det är dessutom en marknad som växer med mellan 7-10 % på årlig basis och förväntas växa än mer när bankernas anpassning till Basel III (EU-direktiv) träder i kraft.

I grova drag ger Basel III EU-ländernas banker direktiv om att ha en högre kapitaltäckningsgrad vilket kommer resultera i att bankerna kommer prioritera större krediter med lägre risker och större säkerheter. Detta kommer med största sannolikhet leda till att små- och medelstora företag nekas fler krediter. Factoring kommer då kunna hjälpa företagarna på ett mer effektivt sätt.

En utav de viktigaste orsakerna till att factoring blivit så populärt på senare år är att företagaren får en mycket mer flexibel finansiering i kombination med att man även sänker sina administrationskostnader i samband med fakturaservice, påminnelsehantering m.m.

Genom fakturabelåning frigör man ofta mellan 70-90 % av värdet på fakturorna samma dag som faktureringen sker och det resterande beloppet betalas ut till företaget när slutkunden har betalat in hela fakturabeloppet. Med fakturabelåning behåller företaget den eventuella kreditrisken. I grova drag kan man påstå att företaget frigör kapital med kundfordringar som säkerhet.

Fakturaköp ger ett högre kreditutrymme och minskad risk då företaget kan frigöra 100 % av fakturans värde (minus kreditavgiften) samma dag som fakturan skickas till kund. Banken/finansbolaget kan välja att ta över hela kreditrisken (köp utan regress). Detta innebär att kundfordran bokförs som en direktbetalning och därmed resulterar i frigjort kapital som kan användas till exempelvis ökade investeringar, löneutbetalningar, leverantörsbetalningar med mera. Fakturaköp anses vara det mest flexibla alternativet då du som företag kan välja att täcka tillfälliga likviditetssvängningar med att sälja just de fakturorna du vill; antingen alla eller enstaka fakturor.

Factoring – En mer ingående förklaring

Factoring är en tjänst som ger företag möjlighet till försäljning av sina fakturor eller att belåna sina fakturor, hos en bank eller ett finansföretag och på så sätt få loss pengar i verksamheten snabbare. I factoring räknas begrepp som fakturaköp, fakturaförsäljning och fakturabelåning in. Det har till största delen varit små och medelstora företag, som genom att sälja sina fakturor kunnat finansiera sitt rörelsekapital, redan innan fakturorna blivit betalda, men idag är det även allt fler större företag som ser möjligheterna med dessa tjänster.

Vad händer vid factoring?

Det som sker vid factoring är alltså att företaget, redan när man skickar ut fakturor till kunderna, intecknar dessa hos den bank, eller det finansbolag, såsom oss på Qvido. Man gör upp ett avtal med den som tar hand om fakturorna, om exempelvis hur högt fakturorna kan belånas. Det vanliga är att företaget kan få ut mellan 70 % och 90 % av fakturans värde. I samband med att fakturan lämnas över till finansbolaget måste man också meddela kunden att så skett. Kunderna betalar sina skulder till finansbolaget, som i sin tur ska meddela företaget när betalningen gjorts.

I sammandrag kan man säga att företaget alltså får låna pengar av finansbolaget, med fakturan som säkerhet. Företaget slipper invänta betalning av fakturan, innan man har pengarna i rörelsen, vilket kan vara mycket viktigt, inte minst för mindre företag, med en ganska liten omsättning, samt företag vars kunder inte alltid betalar sina fakturor i tid. När man använder sig av fakturabelåning eller fakturaförsäljning kan man ha pengarna redan samma dag som fakturan ställs ut.

Historia

Factoring har en mycket lång historia. Redan under romarriket fanns särskilda män, så kallade faktorer, som hade till uppgift att distribuera rika romares produkter från deras egendomar. Detta handlade förstås inte riktigt om det samma som dagens factoring, men det är ändå så här långt tillbaka factoring har sitt ursprung. Det finns till och med de som hävdar att företeelsen faktiskt användes redan av de gamla mesopotamerna, och att den alltså har bortåt 4000 år på nacken.

Som en del av näringslivet användes sedan factoring i England, redan före 1400-talet. På 1700-talet var det ett mycket vanligt sätt för handelskompanier att finansiera sin verksamhet. Men, factoring i den form vi avser idag, fick sitt genombrott i och med den industriella revolutionen. Från slutet av 1930-talet började den användas allt oftare. Factoring har sedan stadigt ökat i utsträckning, och intensifierades, på grund av stigande räntor och utveckling inom industrin, under 1980-talet.

Factoring med regress

Factoring med regressFactoringtjänsten kan fås med regress, eller utan. När man avtalar om factoring med regress innebär det att företaget som säljer eller belånar fakturan behåller kreditrisken, och köper tillbaka fakturan om den inte blir betald inom den överenskomna tiden. Vid factoring med regress intecknar alltså ett företag fakturan hos ett finansbolag (eller en bank), och får ut reda pengar direkt när fakturan skickas ut, med ett litet avdrag för de procent som factoringbolaget tar ut för sin tjänst. Kunden ska sedan betala sin faktura till det finansbolag som tagit över fakturan, inom den tid som avtalats.

Om man avtalat om factoring med regress, köper företaget alltså tillbaka de fakturor som inte betalas. På så sätt behöver inte factoringbolaget stå risken för utebliven betalning, vilket gör att företaget som intecknat sina fakturor får ett förmånligare avtal. Istället för 70 % av fakturans värde kan man kanske få ut 90 % vid factoring med regress. Men, även om det vid denna form av fakturabelåning är företaget självt som står risken, slipper man oftast ändå hantera fakturaflödet, indrivning och inkassoärenden, eftersom detta för det mesta ingår i tjänsten man köper.

Factoring utan regress

Om avtalet istället gäller factoring utan regress, står factoringföretaget för hela risken och företaget kan på så sätt minimera sina kreditrisker. Båda formerna av factoring gör att företaget, efter att fakturan lämnats över, slipper hela hanteringen i fakturaflödet, som nu tas om hand av factoringföretaget. Tid och personal som tidigare tagit hand om fakturautskick, påminnelser, bevakning av inkomna betalningar och inkassoärenden kan istället frigöras för företagets egentliga verksamhet, och när det handlar om factoring utan regress behöver man alltså inte ens bry sig om fakturor som inte betalas. Naturligtvis behöver factoringföretaget ha kompensation för sitt risktagande, och denna form av factoring kostar därför lite mer än fakturaköp med regress, precis på samma sätt som ett banklån utan säkerhet har något högre ränta än ett där säkerhet lämnas.

Det finns mycket att tjäna på att använda sig av factoringtjänster, kanske i synnerhet för mindre och medelstora företag. Den främsta fördelen, och kanske också den faktor som får flest att välja att använda factoring, är att man kan få loss pengar i sitt rörelsekapital direkt, och slipper invänta betalning av fakturor. När man säljer en faktura får man oftast betalt samma dag, eller dagen efter, och kan genast räkna in pengarna i företaget. Man frigör resurser till verksamheten på ett enkelt och smidigt sätt, och slipper samtidigt risken för utebliven betalning om man väljer factoring utan regress. Men, det finns också mycket tid att spara, när man inte behöver hantera hela fakturaflödet, alt från utskick av fakturan, kravhantering, bevakning och matchning av inkommande betalningar, påminnelser och inkasso. För ett mindre företag kan denna tidsbesparing ge stora fördelar, men det gynnar naturligtvis också medelstora och större företag, om man kan låta andra ta hand om den betungande biten.

Allt detta kan ge en bild av att fakturaköp och factoring bara är positivt för alla parter, men så är det naturligtvis inte. Det är sällan man hittar en företeelse som är enbart positiv eller negativ, utan oftast finns det olika meningar, infallsvinklar och synsätt på det som sker. Och även om det frigör både kapital och tid för ett företag kostar factoring också pengar.

De främsta fördelarna med factoring är:

Spara tid med factoring

Företaget får en förbättrad likviditet eftersom man inte har sitt kapital uppbundet i kundfordringar, utan snabbt får tillgång till pengarna.

Vid factoring utan regress minskar kreditriskerna betydligt.

Man slipper avsätta tid och personal för all administration i samband med fakturering, betalning och eventuell kravhantering, och får därmed större möjligheter att helt fokusera på företagets egentliga huvudverksamhet.

Hanteringen av betalningar och uppföljningen av fakturor blir oftast betydligt effektivare hos ett factoringföretag.

Men, det kan som sagt, också finnas nackdelar förknippade med denna form av fakturahantering. Nackdelarna kan variera efter företagets verksamhet och kundkrets. Hos oss på Qvido får du rådgivning om denna tjänst är något som passar ditt företag eller inte innan du bestämmer dig.

Den procentsats som man kan få ut av sina fakturor sätts efter kundernas kreditvärdighet, vilket gör att om man har kunder med låg kreditvärdighet får man mindre betalt för sina fakturor. Något som företaget självt inte kan påverka för att få bättre villkor.

Kostnaden för fakturaköpet kan ibland vara en nackdel för företaget, i synnerhet när man kommit ur sin mest expansiva period, hör av dig till oss nu för att veta hur mycket avgiften blir för just dina fakturor.

Man har inte kontroll över hur factoringföretaget hanterar de kunder som eventuellt inte betalar i tid, vilket kan påverka företaget negativt. Alla företag är beroende av en god kundkontakt, och det är därför viktigt att kunderna bemöts på ett bra sätt. Här gäller det alltså att komma överens om hur bemötandet ska vara och hur eventuell indrivning ska gå till, så att inga kundkontakter skadas. Det är i huvudsak factoringföretaget som bestämmer vilket inkassobolag som används, vilket kan vara negativt, om man inte tillsammans kan komma överens om vem som ska ta hand om eventuella inkassoärenden, diskutera gärna med oss om du undrar hur vi driver in skulden så att din kundrelation inte skadas.

Checkkredit vs factoring – en jämförelse

I samtal med kunder är frågan kring checkkredit jämfört med factoring frekvent förekommande. Nedan kommer en kort redogörelse av dessa två begrepp i korthet:

Bolag som är i behov av snabba pengar kan generellt sett använda sig av två metoder för att stärka likviditeten. Den klassiska checkkrediten eller det nyare begreppet factoring. Checkkrediten ger bolag möjlighet att långa pengar löpande under året upp till en viss gräns. Den här gränsen benämns ofta limit. Fördelen med en checkkredit jämfört med om företag tar ett vanligt lån är delvis flexibiliteten men också att bolaget endast behöver betala ränta för det belopp som nyttjats. En checkkredit är uppbyggd dels genom en dispositionsränta och dels en årsavgift. Räntan brukar generellt i genomsnitt ligga någonstans mellan 3-8%. Småföretagare får ofta betala en högre ränta än vad större företag får göra. I stort sett fungerar en checkkredit som ett vanligt kreditkort fast för företag. Checkkrediten är generellt sett knuten till ett bankkonto/företagskonto och som säkerhet för checkkrediten kräver ofta banken eller institutet antingen någon slags inteckning, pantbrev i fastighet eller borgen. Beroende på säkerheten som bolaget lämnar för checkkrediten ändras avgiften/räntan som banken eller institutet tar ut. På grund av de här säkerheterna kan det vara svårare för bolag med sämre kreditrating, sämre ekonomi historiskt sett eller bolag i tillväxt att bli beviljad en sådan här typ av finansiering.

Bolag som inte blir beviljade checkkredit eller bolag vars checkkredit inte räcker till för likviditetsbehovet(slår i taket) kan använda sig av factoring. Antingen fakturaköp eller fakturabelåning. Att antingen använda sig av ett belåningsupplägg utöver checkkrediten eller sälja fakturor när checkkreditens limit är nådd är något som allt fler bolag använder sig av i dagsläget. För många företagare som ovan nämnts, t.ex småföretagare och bolag i stor tillväxt kan det vara svårt att bli beviljad klassisk finansiering så som banklån eller checkkredit. Detta beror på att storbankerna kollar mycket på historiska siffror och inte ser till företagets förväntade tillväxt eller mål och visioner i stort. När banken stramar åt sina lån och finansieringar så är factoring hos mindre banker eller finansbolag ett utmärkt alternativ att titta på. Skillnaden mellan en checkkredit och factoring (att antingen sälja eller belåna sina fakturor) är inte gigantisk.

Checkkrediten är som ovan nämnts uppbyggd av:

  • Dispositionsränta – ränta för det kreditbelopp som man valt att använda
  • Kontraktsränta – en lite mindre räntesats som företag betalar oavsett om checkkrediten används eller inte

Ett fakturabelåningsupplägg (factoringupplägg) är likt checkkrediten i uppbyggnaden. Det innefattar också en årsränta som generellt sett ligger mellan 5-10% samt en avgift på limiten som ställts. Båda lösningarna innefattar alltså en fast avgift per år för limiten och en rörlig ränta för det som utnyttjats.

Fördelarna med factoring kontra banklån eller chekkredit är främst tid och administration inom bolaget. Med factoring får bolag en finansiering som är flexibel i sin natur och där du endast betalar för krediten/finansieringen som du använder. Man kan lätt öka belåningen om omsättningen ökar för att skapa ett större finansieringsutrymme. I och med att ett bolag tecknar ett belåningsupplägg hos finansbolag eller bank så får bolaget ofta hjälp med fakturaadministrationen; utskick av fakturor, påminnelsehantering och även inkassohantering. Något som företag annars lägger mycket energi på att hantera.

Skillnaden mellan en klassisk checkkredit och factoring är inte stor och många företag kan dra nytta av att se över factoring som ett alternativ för framtida finansiering. Factoring är inte enbart till för företag i ekonomisk kris eller bolag nära ruinens brant. Factoring behöver inte utesluta andra finansieringsformer och andra finansieringsformer behöver inte utesluta factoring utan fungerar utmärkt gemensamt eller som komplement till varandra.

Tillväxt genom factoring

Att växa som företag kräver kapital. Många små och medelstora företag har många gånger goda tillväxtmöjligheter bara finansieringsmöjligheterna erbjuds dessa. I de flesta fall är det i första hand eget kapital från ägare och investera samt lånefinansiering med företagets anläggningstillgångar som säkerhet som används för att finansiera verksamhet. En starkt växande verksamhet med många affärsmöjligheter kan snabbt begränsas om inte finansieringsbehovet möts i den takt som krävs.

I och med Basel 3 med ökade kapitaltäckningskrav för finansiella institutioner och banker ökar sannolikheten för ett sådant scenario ytterligare. Ett företag kan då ställas inför två alternativ, att minska på tillväxten eller att fortsätta växa genom alternativa finansieringslösningar. En sådan finansieringslösning är factoring. Inom ett factoringsamarbete med ett finansbolag kan företag välja att sälja eller belåna sina fakturor för att få in pengar för sina fordringar snabbare. I och med att man slipper agera bank för sina kunder kan pengarna direkt återinvesteras i verksamheten för att fortsätta växa och ta tillvara på de affärsmöjligheter som finns. En stor fördel och det som gör att företag kan använda factoring på ett mer flexibelt sätt jämfört med traditionell lånefinansiering är finansieringsmöjligheterna baseras på hur mycket bolaget faktiskt säljer och inte hur det såg ut för ett halvår eller ett år sedan. Utöver detta så frigörs kapital från bolagets tillgångar istället för att skuldbelägga bolaget ytterligare.

Som en oberoende aktör på marknaden vill vi på Qvido att svenska företag ska kunna fortsätta växa och att göra det med hjälp av bästa möjliga finansieringsvillkor.

Vanliga frågor om factoring till våra rådgivare

Nedan följer ett antal frågor som är vanliga bland våra kunder avseende factoring

Vad är skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning?

Fakturaköp innebär att en bank eller ett finansbolag köper dina fordringar, vilket passar dig som vill frigöra kapital som bundits upp i kundfordringar och därigenom förbättra ditt kassaflöde. När ditt företag säljer fakturorna kan du få 100% av fakturornas värde i kredit. Fakturabelåning innebär att du kan få mellan 70-90% av fakturornas värde i kredit. Ett samlingsbegrepp för fakturaköp och fakturabelåning är ”factoring”.

Varför ska jag sälja eller belåna mina fakturor?

Att sälja eller belåna fakturor (factoring) är ett utmärkt sätt för dig att skydda ditt företag mot kreditrisker. Att sälja eller belåna dina fakturor är dessutom ett smidigt sätt att frigöra kapital som låses upp i kundfordringar. Det ger även en möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, i och med att mindre tid läggs på administration av fakturor. Du kan välja slippa kreditrisken, vid fakturaköp, givet att du väljer ett avtal utan regress.

Vad är regress?

Om en faktura köps med regress innebär det att fakturan köps tillbaka av ditt företag efter ett visst antal dagar. En faktura utan regress innebär således att fakturan inte köps tillbaka av ditt företag, utan det blir kreditinstitutet som står för kreditrisken. Fakturor som säljs utan regress är optimala för dig som inte vill lägga ner tid på att följa upp betalningar som inte gjorts i tid.

Vad är nackdelarna med fakturaköp respektive fakturabelåning (factoring)?

Fakturaköp är en något dyrare produkt än fakturabelåning. Däremot kan du vid fakturaköp bli av med hela kreditrisken, medan du vid fakturabelåning behåller kreditrisken. Vid fakturabelåning är det svårare belåna fakturor mot enstaka kunder, i synnerhet om kunden står för en ansenlig del av omsättningen. Till skillnad från fakturaköp (där bolaget kan vara igång inom 24-48 timmar) tar det aningen längre tid att komma igång med fakturabelåning.

Vad kostar Qvidos tjänster mig?

Qvidos tjänster är helt kostnadsfria för dig. Vi tar inte betalt för varken jämförelser, konkurrensutsättning eller rådgivning. Det är därför helt kostnadsfritt för dig som företagare att bruka Qvidos tjänster.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med mitt finansbolag som jag tecknat avtal med via er?

Vi jobbar väldigt behovsanpassat på Qvido och är väldigt noggranna med att ta in all möjlig information för att säkerställa att denna situation inte ska uppstå. Vi håller dessutom löpande kontakt med alla våra kunder, för att säkerställa att samarbetet fortlöper smidigt samt för att visa att vi står till tjänst vid behov. Skulle du, mot förmodan, känna att du vill prova ett samarbete med en annan bank eller finansbolag finns vi givetvis tillgängliga för att underlätta processen.

Vilken information behöver Qvido för att kunna jämföra olika faktureringsavtal?

Exempel på den information vi behöver för att kunna ta fram ett konkurrenskraftigt pris vid fakturaköp är som följer:

– Upplägg på nuvarande avtal (pris, villkor samt vad som fungerar bra och mindre bra)

– Kredittid på fakturorna (vanligtvis 30 dagar)

– Faktureringsvolym per år samt flöde (dvs är det säsongsbetonat eller ett jämnt flöde?)

– Volymen på genomsnittsfakturan

– Exempelkunder (även huruvida det är ständigt förekommande kunder och/eller en hög kundfrekvens)

– Övriga synpunkter samt önskemål

Vid fakturabelåning ligger fokus även på limitbehovet samt önskad belåningsgrad.

Hur lång tid tar det för mig att få ett factoringavtal?

Det beror till viss del på komplexiteten i finansieringslösingen men främst på ditt schema och när du finns tillgänglig för den fortsatta kontakten med det bank-/finansbolag du väljer att ta en fortsatt dialog med.

Om jag redan är nöjd med det jag betalar för mitt nuvarande factoringupplägg, varför ska jag då använda mig av Qvidos tjänster?

Det kostar dig ingenting att jämföra och konkurrensutsätta ditt nuvarande avtal avseende factoring. Även om vi är säkra på att vi kan sänka dina nuvarande faktureringskostnader jobbar vi behovsanpassat och ser därför inte enbart efter de finansiella fördelarna utan även de operationella fördelarna. Med andra ord är det minst lika viktigt för oss att du inte bara sänker dina kostnader utan även förbättrar hanteringen för fakturorna.

Vanliga påståenden om factoring

Många företagare har stött på en del påstående avseende factoring och hur det fungerar som en finansieringsform. Nedan sammanställer Qvido.se några av dessa påståenden och svaren på dessa.

1) Påstående: Factoring är dyrare jämfört med företagslån och bör därför undvikas.

Svar: Att jämföra kostnader för factoring med företagslån är som att jämföra äpplen och päron. Dessa finansieringsformer ger olika effekter på både finansieringen, i kundhantering och ur ett redovisningsperspektiv. Exempelvis genom fakturaköp har företagen en direkt försäljning i bolaget och bolaget får inga negativa implikationer i form av en högre skuldsättningsgrad. Med fakturaköp får ni även en smidig hantering av fakturering och påminnelser, du sparar administrationsresurser och därmed sparar du pengar. Det är därför viktigt att göra en total kostnadskalkyl på finansieringskostnader i form av direkta avgifter och indirekta kostnader för att ta beslut avseende val av finansieringsform.

2) Påstående: Företag som behöver sälja eller belåna sina fakturor är nära att gå i konkurs.

Svar: Detta är långt ifrån den hela sanningen. Att generellt använda sig av finansiering kan bero på flera olika orsaker; att skapa tillväxt, att investera i företaget eller för att hantera likviditetstoppar. Många gånger använder företag factoring för att hantera likviditets- betalningsflöden, en del branscher i och med globaliseringen har fått se längre kredittider hos stora bolag vilket gör att företag måste agera banker. Att belåna eller sälja fakturor är en form av finansieringslösning där du som företagare slipper ligga ut med pengar under kredittiden på fakturan.

3) Påstående: Kundrelationer försämras avsevärt i samband med att man ingår ett factoringssamarbete. Finansbolagen bryr sig endast om att få in pengarna från dina kunder och bryr sig ej om kundvård.

Svar: Etablerade och seriösa finansbolag och banker värnar om dig som kund precis på samma sätt som du värnar om dina egna kunder. För att säkerställa att dina kunder hanteras enligt dina önskemål bör du vid ingåendet av ett samarbete tydliggöra hur hanteringen av leveransgodkännande av fakturan, fakturapåminnelse och dröjsmålsränta skall regleras mot dina kunder.

4) Påstående: Finansbolag som erbjuder factoring är bluff och båg och driver in pengarna via påtryckning och hot.

Svar: Tyvärr har branschen och etablerade och seriösa finansbolag tagit skada av att ett fåtal marknadsaktörer agerat på ett oegentligt sätt. Alla finansbolag som är anslutna till Qvido.se har lagliga och etablerade rutiner för såväl fakturaköp, påminnelsehantering som inkassohantering. Om din fakturagäldenär inte betalar en faktura du sålt via ett finansbolag sker därför en rättslig prövning. Qvido gör regelbundna kunduppföljningar med företag som ingått factoringsamarbeten med finansbolag anslutna till marknadsplatsen med syfte att säkerställa att inga olägenheter förekommer. Alla finansbolag som är anslutna till Qvido.se följer svensk lagstiftning och direktiv från finansinspektionen.

5) Påstående: Att sälja sina fakturor medför sämre kontroll på kassalikviditeten.

Svar: Många företag som använder fakturaköp har snarare upplevt det omvända. Du som företagare slipper ligga ute i 30 dagar och invänta på betalning från kunder. Genom att sälja en faktura får du normalt utbetalt inom 24 timmar efter att finansbolaget tagit emot uppgifterna för fordringen som skall säljas. I och med att du sålt din faktura till ett etablerat finansbolag brukar även betalningsdisciplinen hos dina kunder förbättras och du slipper agera bank till kunder som betalar

Hur går det till när ett företag vill ingå ett factoringsamarbete?

Qvidos rådgivare har i dialogen med företagare fått frågor om hur det går till när de skall teckna ett factoringsamarbete? Följdfrågor har varit avseende handläggningstiden och krav på dokumentation och säkerheter/borgen inför att ett finansbolag kan börja sälja fakturor?

Qvidos kostnadsfria rådgivningstjänst hjälper och vägleder ett företag att komma igång med ett factoringsamarbete utifrån ett enkelt förfarande. Inför att ett finansbolag tar fram ett factoringsamarbete till ett företag så behöver finansbolaget information gällande företagets kundreskontra, leverantörsreskontra, finansiell information så som årsbokslut eller kvartalsrapport. Det är Finansbolagets kreditkommitté som bedömer och viktar kreditrisken för olika samarbetsvillkor. Finansbolaget utvärderar därför företagets kreditvärdighet och ägarstruktur. Om företaget har en skatteskuld så krävs ofta en kompletterande förklaring om uppkomst samt att skulden regleras inför att ett factoringsamarbete kan påbörjas. Om företaget har betalningsanmärkningar och kundförluster kan detta påverka beviljande av ett factoringupplägg. Inför ett avtalstecknande behöver firmatecknaren på bolaget ingå avtalet och ibland krävs även en identitetsbekräftelse via ID-kopia.

Många finansbolag erbjuder finansieringssamarbeten med borgenärsförbindelse för att säkerställa att fakturor som företagets önskar sälja inte innefattar felaktigheter. Finansbolag kan även efter beviljande av ett factoringsamarbete ibland behöva ta in kompletterande borgenärsförbindelse från andra ägare än firmatecknaren på bolaget. En anledning till detta kan vara att firmatecknarens personliga ekonomi eller ålder inte uppfyller kravet på kreditvolymer. likviditetstoppar genom ett ramverk som säkerställer att ni arbetar med framförhållning och därmed inte behöver hantera dessa viktiga frågor när problemet har uppstått eller ännu värre att det är försent.

Hur väljer man ett passande factoringbolag?

Det finns många banker, finansbolag och factoringbolag på marknaden som kan hjälpa ert företag att hantera likviditeten och kassaflödet via finansiella lösningar såsom fakturabelåning eller fakturaköp. Många gånger kan en lösning via factoringbolag vara komplex och det är otroligt viktigt att man går genom själva syftet och tanken med att välja en finansieringslösning innan man väljer en aktör att arbeta med. I detta inlägg går vi igenom några vanliga punkter att tänka på vid valet av factoringbolag.

  1. Först och främst, identifiera behovet och användningsområdet för finansiering. Många företag väljer finansieringsform utifrån generell förståelse och därför väljer finansieringsformer som många gånger är för dyra och krångliga i relation till deras behov.
  2. Baserat på det definierade behovet bör man specificera vad man tycker är viktigt hos ett finansbolag, snabba hanteringar, möjlighet till andra finansieringstjänster, fakturautformning m.m.
  3. Initiera en förfrågan, exempelvis kostnadsfritt genom Qvido som även hjälper till med hela hanteringen från behovsanalys till tecknat avtal. För att säkerställa att man får marknadens bästa pris bör man kontakta över 10 finansbolag.
  4. Gå igenom inkomna offerter för att förstå kostnadsstruktur och villkor avseende tjänsten.
  5. Informera kunderna om att fakturaköp/fakturabelåning kommer att användas. Detta underlättar hanteringen samt leveranskontrollen för finansbolaget som man väljer att samarbete med.
  6. Teckna avtal och börja använda finansieringslösningen!

7 tips innan ni börjar sälja och belåna fakturor

Det har blivit alltmer populärt för företag att börja sälja sina fakturor eller belåna dessa för att förbättra likviditeten. Bankerna blir mer restriktiva med utlåningen samtidigt som företagare och ekonomichefer inser den faktiska kostnaden med sent betalande kunder, påminnelsehantering m.m. vilket också lett till att många företagare ser factoring och fakturaköp som en kostnadseffektiv och enkel metod att stabilisera bolaget genom. Nedan ger vi 7 tips innan ni börjar sälja fakturorna:

1. Jämför priserna – det finns många banker och finansbolag som erbjuder fakturaköp och fakturabelåning. Transparensen är låg och det kan skilja uppemot 30-40% på priset mellan två olika aktörer. Det finns således många tusenlappar att spara genom att jämföra olika finansbolag/banker mot varandra. Sveriges ledande jämförelsesida är Qvido.se – där kan ni enkelt jämföra tiotals olika banker och finansbolag och sänka era kostnader genom denna konkurrensutsättning.

2. Sälja hela/delar av risken? – Oftast kan du som företagare välja mellan att sälja fakturona inklusive hela kreditrisken (kallas för fakturaköp utan regress) eller att sälja fakturorna där behåller kreditrisken (kallas för fakturaköp med regress). Vi rekommenderar att du granskar ert kundreskontra och ställer dig frågan om du litar på att dina kunder betalar på sikt eller om det finns en risk att de hamnar i konkurs? Om det senare föreligger, skulle det kunna vara värt att sälja fakturona utan regress mot en något högre kostnad.

3. Exportfactoring – Om ni redan idag fakturerar mot kunder i andra länder samt i andra valutor än SEK, bör du säkerställa att finansbolaget/banken som du väljer har utformade processer för att hantera utländska fordringar.

4. Filöverföring/Hantering – Innan ni bestämmer er för vilket finansbolag/bank ni vill sälja fakturorna till är det bra om man jämför vilka olika hanteringssystem för fakturaöverföringen de har. Är de kompatibla med ert interna affärssystem? Kostar det något extra att maila in fakturorna? Etc. Man kan spara både tid, pengar och besvär genom att granska detta noga.

5. Meddela era kunder – Det kommer stå på fakturorna att de är överlåtna till det finansbolag ni sålt de till. Vi rekommenderar alltid att man personligen ändå kontaktar kunderna innan och meddelar den kommande överlåtelsen för att vara mån om relationen.

6. Frigör resurser – När man börjar sälja sina fakturor blir man av med väldigt mycket administration och uppföljningsarbete som annars måste göras. Ofta har man en ekonomiassistent som hjälper till med detta. När man säljer fakturorna tar finansbolaget över den största delen av det arbetet – vilket också leder till att du som företag kan frigöra resurser eller rikta om dem mot kärnverksamheten istället.

7. Inkasso och Juridisk hjälp – vid eventuella uteblivna betalningar och/eller dispyter gentemot slutkund kan det vara bra att den finansieringspartner man väljer har en utpräglad inkassoverksamhet samt erbjuder juridisk hjälp. Vi rekomederar att ni man väljer en partner som besitter den kompetensen. Alla ansluta finansbolag och banker på Qvido.se erbjuder sådana tjänster.

Få kostnadsfri rådgivning idag!